REGULAMIN

III WIELKANOCNEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Sekcja Fortepianu Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych.

 

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 marca 2018 roku w Sali Koncertowej Szkoły. Rozdanie nagród  odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku, również w Sali Koncertowej Szkoły.

 

 1. Celami Konkursu są:

- promowanie muzyki fortepianowej.

- prezentacja i konfrontacja umiejętności uczniów,

- poszerzanie repertuaru i podnoszenie poziomu umiejętności uczniów,

- wymiana doświadczeń między pedagogami.

 

Uczestnicy

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas fortepianu Szkoły Muzycznej I  stopnia w Świątnikach Górnych (fortepian, fortepian dodatkowy).
 2. Uczestnicy zostaną przesłuchani w następujących kategoriach:

Kategoria A: uczniowie z klas fortepianu.

Kategoria B: uczniowie z klas fortepianu dodatkowego.

 

 1. Kategoria A zostanie podzielona na następujące grupy:

Grupa I - uczniowie klas I - II cyklu sześcioletniego

Grupa II  - uczniowie klas III - IV cyklu sześcioletniego oraz klas I - II cyklu czteroletniego.

Grupa III - uczniowie z klas V-VI cyklu sześcioletniego oraz  klas III - IV cyklu czteroletniego.

 

 1. Rekrutacja uczestników odbędzie się na podstawie zgłoszeń drogą mailową do

     16 marca 2018 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, kategorię, klasę

     i cykl kształcenia oraz imię i nazwisko kompozytora, tytuł i czas trwania utworu.

 

 1. Przesłuchania kandydatów będą się odbywać w kolejności alfabetycznej wg następującego porządku:

 

Kategoria A

Grupa I

- klasa I cyklu sześcioletniego

- klasa II cyklu sześcioletniego

Grupa II

- klasa III cyklu sześcioletniego

- klasa IV cyklu sześcioletniego

- klasa I cyklu czteroletniego

- klasa II cyklu czteroletniego

Grupa III

- klasa V cyklu sześcioletniego

- klasa VI cyklu sześcioletniego

- klasa III cyklu czteroletniego

- klasa IV cyklu czteroletniego

Kategoria B

- wszyscy uczniowie fortepianu dodatkowego.

 

 1. Lista uczestników konkursu (według kolejności występowania) zostanie ogłoszona

     21 marca 2018 roku na stronie internetowej szkoły i w szkolnej gablocie.

 

Program

Kategoria A

Program obejmuje prezentację jednego wybranego utworu dowolnego, wykonanego w całości i z pamięci.

 

Kategoria B

Program obejmuje prezentację jednego, dowolnie wybranego utworu, wykonanego w całości i z pamięci.

 

 

Jury

 

 1. Oceny uczestników oraz podziału nagród dokona 4-osobowe Jury powołane przez Dyrektora Szkoły.
 2. Wynik jest sumą wszystkich ocen jurorów podzieloną przez 4.
 3. Członek Jury nie ocenia swojego ucznia, w takim wypadku suma ocen jest dzielona przez 3.
 4. Jury ocenia uczestników w skali od 1 do 25.
 5. Decyzje Jury są ostateczne.

 

 

Nagrody

 1. Przewidziane są następujące nagrody:
 2. a) Miejsca zdobyte w każdej kategorii przez uczestników z następującymi wynikami:

I miejsce: 23-25 punktów

II miejsce: 21,5-22,99 punktów

III miejsce: 20,5-21,49 punktów

 1. b) Grand Prix Konkursu, przyznane zdobywcy najwyższej punktacji, spośród wszystkich

2. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych w Regulaminie.